Formandens beretning 2022

Formandens beretning – Generalforsamling den 28 oktober 2022


For næsten præcis et år siden afholdt vi den sidste generalforsamling her i de selv samme lokaler.  Af nye medlemmer til bestyrelsen blev Niels Gunnar Jensen og jeg selv Hans Halskov valgt ind. Martin Priess blev nyvalgt som revisor og Birgit Friedrich blev nyvalgt som revisor suppleant.   Hans Bomberg, Per Benzon og Arne Lorentzen blev genvalgt til bestyrelsen og Harry Lorenzen blev genvalgt som revisor. 


På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således at Hans Bomberg fortsatte som kasserer, Arne Lorenzen forsatte som næstformand og Per Benzon som sekretær. Nyvalgt Hans Halskov blev ny formand, og Niels Gunnar Jensen ordinært bestyrelsesmedlem.  Niels Gunnar Jensen valgte i maj 22 af personlige grunde at udtræde af bestyrelsen. Af uransagelige grunde havde vi på den sidste generalforsamling ikke fået valgt en suppleant, og bestyrelsen valgte at fortsætte i reduceret udgave her indtil denne generalforsamling.


Bestyrelsen har i perioden afholdt yderligere 3 bestyrelsesmøder, hvor der er blevet drøftet stort og småt af interesse for vores forening.  Som det forhåbentlig er de fleste bekendt bliver referaterne af bestyrelsesmøderne lagt ud på vor hjemmeside, således alle kan følge lidt med i hvad vi går og finder på. 


En af de ting vi har debatteret er en henvendelse, som Hans Bomberg før sommerferien fik fra Als Sundeved Fritidsfiskerforening omkring deres problemer med at rekruttere folk til bestyrelsen, især formandsposten. På den triste baggrund ville de hører vor mening og holdning omkring en eventuel fusion af de 2 foreninger. 


I bestyrelsen syntes vi det kunne være en spændende tanke og indtil videre er det kommet så langt at Hans Bomberg og jeg selv deltager som gæster ved deres generalforsamling medio november. Skal det blive en realitet er der en del formaliteter som skal overholdes, bl.a. ekstraordinære generalforsamlinger i begge foreninger, så alle i foreningerne får mulighed for at få give sit besyv med inden eventuelle endelige vedtagelse.


Med Hans Peter Hansen, som den erfarne og dygtige instruktør, er bødekurset 21/22 blevet gennemført i sløjdlokalet på Genner Skole. Hans Peter har desværre meddelt at sæsonen 22/23 bliver hans sidste som leder af Bødekurset, men heldigvis har Robert Mætzke påtaget sig opgaven at overtage efter Hans Peter. 

Denne sæson som starter 17 november kl 19:00 på Genner Skole i sløjdlokalet vil både Hans Peter og Robert være drivkræfter. Stor tak til Hans Peter for atter at lede kurset og lige så stor tak til Robert for at ville overtage efter Hans Peter.

 

Jeg kan kun opfordre alle at deltage, og det drejer sig nok om at ordne redskaber, men også om almindelig snak og sammenhold. Ikke mindst studie- og indkøbsturen til Daconet er værd at nævne, hvor vi kursusdeltagere i samlet folk tager til Hvide Sande og efter kyndig vejledning køber materialerne med hjem til vinterens sysler. 

De store højdepunkter er juleafslutningen og afslutningen af bødekurset til foråret, hvor man samles med god mad og en lille en. Dette foregår også på Genner Skole, som vi takker for at stille lokaler til rådighed.  

Som det fremgår af vor hjemmeside vil der også blive afholdt 2 aftner med at øve sig på knob og splejsning, hvilket vi håber der er stemning for og tilslutning til.

 

Vinterfesten blev som sædvanen tro afholdt første fredag i februar. Omkring 50 havde forhåndstilmeldt sig, men sygdom og afbud reducerede deltagerantallet til 43 glade deltagere.  Udover bankospillet, hvor deltagerne selv medbringer pakker, blev der afholdt Amerikansk Lotteri med 36 meget fine sponsorgaver. Vi takker vore sponsorer mange gange.


Bestyrelsen har besluttet også at afholde vinterfest i 23, og jeg kan kun opfodre alle til at deltage og få chancen for at vinde en af de mange fine sponsorpræmier, og være med i en hyggelig aften med god mad, god stemning og godt selskab. Støt op.

 

Vores forening fik i alt tildelt 16.000 stk åleyngel, hvoraf Haderslev Fjord fik tildelt 6.000 stk og Fynshav fik 10.000

Stk. Hans Bomberg, fik på Haderslev Fjord hjælp til udsætningen af bl.a. Peter Hoyer og Niels Gunnar Jensen, på en dejlig sommerdag . I Fynshav fik jeg også god hjælp af et par fritidsfiskere til udsætningen.  Spændende at se hvor mange af åleynglet  vi ser igen i stor størrelse.

 

Hans Bomberg og jeg selv deltog på Fiskeriforbundets årsmøde i Mariager, og ligeledes varetager Hans Bomberg vor forenings interesser i Miljøudvalget, som afholder en række møder hvert år.

 

Jeg selv og Hans Bomberg har også deltaget sammen med andre interesseforeninger i et møde ved Haderslev kommune omkring etablering af kunstig rev.  I princippet er der 2 personer ansat ved kommunen, som er i færd med at udpege områder, hvor det kan være gunstigt at etablere kunstige rev. Og på mødet kunne vi dele vore erfaringer og kendskab til vandet med de 2 tovholdere. 


Til slut vil jeg minde om vore gode forsikringsbetingelser ved et medlemskab. Husk det når I taler med andre fritidsfiskere som ikke er medlem, men husk også:

 

De farligste fisk er dem man selv fanger, medmindre man husker sikkerhedsanbefalingerne når man sejler ud.