Generalforsamling 2022


Generalforsamling på Strandgården, Loddenhøjvej 149, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa

Fredag den 28-okt-2022 kl. 18:00.


Omkring 40 medlemmer var mødt og deltog i årets generalforsamling, som sædvanen tro blev afholdt på Strandgården.

Formanden bød velkommen til fremmødte medlemmer og en speciel velkomst til Bernt Wind fra Fiskerikontrollen, som var inviteret til at give os et indblik i kontrollens virke og udfordringer. 

Der blev holdt et minuts stilhed for dem som ikke længere er iblandt os. 

Så blev der sagt værsågod til de gule ærter med tilbehør.

Efter maden tog Bernt Wind fat med en fyldig orientering om fiskerikontrollens opgaver godt understøttet af en række lysbilleder.  Vi takker for et godt og inspirerende foredrag.

Efter at have hilst af med Bernt Wind gik vi over til selve generalforsamlingen, medens der blev serveret kaffe med Micaels lækre hjemmebagte kringle.Dagsorden til Generalforsamlingen:


Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Harry Lorenzen eller er der andre forslag fra de fremmødte.

Harry Lorentzen blev enstemmigt valgt. 


Stemmetæller vælges.
Preben Asmussen og Robert Mætzke meldte sig som de 2 stemmetællere og blev enstemmigt valgt. 


Generalforsamling varslet i henhold til vedtægter. (Hjemmesider, samt rundsendt E-mail)
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamling var varslet i henhold til vedtægterne med rundsending af E-mail og invitation på vor hjemmeside.     


Formandens årsberetning.

Formanden aflagde beretning om de væsentligste drøftelser, som der har været i det forløbne år i bestyrelsen, samt lidt om de gennemførte arrangementer og dem som ikke blev til noget. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formandens beretning, som derfor blev enstemmigt godkendt. 


Kassererens fremlæggelse af årets regnskab.
Kassereren fremlagde foreningens regnskab, som på forhånd var revideret og godkendt af foreningens revisorer. Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til regnskabet, som derfor blev enstemmigt godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Efter en kort drøftelse blev det enstemmigt vedtaget at fortsætte med nuværende kontingent 275kr. 
 2. Indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag   


 1. Valg iflg. vedtægter.
  • Niels Gunnar Jensen (udtrådt) Forslag. Robert Mætzke, Blandsvej 13 Bovrup 
 • Per Benzon (modtager genvalg)
 • Arne Lorenzen (modtager genvalg)

Robert Mætzke blev enstemmigt nyvalgt og Per Benzon og Arne Lorenzen blev enstemmigt genvalgt


9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.

  • Forslag fra Bestyrelsen: Anker Fagerlund Carlson, Rise Bygade 28 Rødekro

Anker Fagerlund Carlson blev enstemmigt nyvalgt bestyrelsessuppleant.


10. Valg af revisorer.

 • Revisor Harry Lorentzen (modtager genvalg)
 • Revisor Martin Priess (modtager genvalg)

Harry Lorentzen og Martin Priess blev begge enstemmigt genvalgt som revisorer  


 11. Valg af Revisorsuppleant for 1 år.

 • Birgit Friedrich (modtager genvalg)

Birgit Friedrich blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant 


 12. Eventuelt. 

Den samlede bestyrelse havde besluttet at tildele Hans Peter Hansen æresmedlemsskab, hovedsagelig med den begrundelse at Hans Peter har ydet en stor indsats som tovholder på Bødekurset gennem mange år. Hans Bomberg takkede for Hans Peter indsats og overrakte Hans Peter en mindre present under stor applaus fra generalforsamlingen.


Til slut mindede bestyrelsen de fremmødte medlemmer om de kommende aktiviteter som Bødekurs og Vinterfest, samt en kraftig opfordring om at deltage.